Follow Us:
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสีข้าว

กิจกรรมฟาดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

กิจกรรม Minder October Camp 2560

เอส แอนด์ พี School Tour 2560

ทัศนศึกษา ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันสุนทรภู่และสัปดาห์ภาษาไทย

วันไหว้ครู

ซัมเมอร์แคมป์ 2017

งานประจำปีโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมวันตรุษจีน

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทำบุญขึ้นปีใหม่

มอบของขวัญ (ปันรัก)

การอบรมเรื่อง มินเดอร์สุข - เรียนรู้

กีฬาสีมินเดอร์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม Minder October Camp 2016

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่ (คุณแม่นักเรียนร่วมพิธีถวายพระพร เวลา 08.00 - 10.00 น.)

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การอบรมเรื่อง 12 Brain's Natural Rules to MHL

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

สัปดาห์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่

วันไหว้ครู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารจิรสัจจา”

ผังงาน

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

งานปิดภาคเรียน “On Safari”

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

วันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

ประกาศ

กีฬาสีมินเดอร์

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันปลูกข้าว

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

สัปดาห์การสร้างสถานการณ์จำลองในการหนีอัคคีภัย

วันสุนทรภู่ (สัปดาห์ภาษาไทย)

อบรมดับเพลิง

วันไหว้ครู

เทอม 1 ปี 2558 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประชุมผู้ปกครอง ปี 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 2 อาคารมินเดอร์

เตรียมอนุบาล

เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล

เวลา 09.00 - 10.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน

อนุบาล 1

เวลา 09.00 - 9.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1

เวลา 9.30 - 10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน

อนุบาล 2

เวลา 9.30 - 10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2

เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน

อนุบาล 3

เวลา 10.00 - 10.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3

เวลา 10.30 - 11.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1-5

เวลา 13.00 - 13.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เวลา 13.30 - 14.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: info@minderpathana.ac.th
    Follow Us