Follow Us:
กิจกรรมถวายพระพรฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 2567

วันปิดภาคเรียน

วันตรุษจีน

sports day 2023

วันเด็ก 2567

ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๗

christ mast 2023

OPEN HOUSE

ต่อต้านยาเสพย์ติด

กิจกรรมถวายพระพรฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 2566

กิจกรรมวันจบการศึกษา

เยี่ยมชมโรงเรียน.

วันสถาปนาโรงเรียน

Spelling Bee 2022

ลูกเสือ

วันตรุษจีน2566

วันเด็ก

ทำบุญปีใหม่๒๕๖๖

กิจกรรมฟาดข้าว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

sports day 2022

ซ้อมหนีไฟ

ลอยกระทง ๒๕๖๕

openhouse2022

English Week

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันไหว้ครู

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมถวายพระพรฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

ตรุษจีน

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

ซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันลอยกระทง

น้อมลำลึก ร.9

Interschool Basketball Tournament.

Spelling Bee 2021

วันสถาปณาโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ2563

Minder Basketball

Open house 2020

พิธีไหว้ครู 2563

วันวิทยาศาสตร์ 2563

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันภาษาไทย ๒๕๖๓

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

วันตรุษจีน2563

กิจกรรมลูกเสือเข้าค่ายพักแรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

วันพ่อ ๒๕๖๒

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

Sports Day 2019

Minder Open House 2019

English Day 2019

ทัศนศึกษา 2562

วันวิทยาศาสตร์

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมวันแม่

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันภาษาไทย

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันสุนทรภู่

พีธีไหว้ครู ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

Minder Summer Camp 2018

งานปิดภาคเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2561

กีฬาสีมินเดอร์ ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ผ่านการสอบเลือนสายเทควันโด

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

Minder Open House

วันสถาปณาโรงเรียน

วันตรุษจีน 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2662

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมถวายพระพรฯและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ทัศนศึกษาอนุบาล(สวนสัตว์ดุสิต)

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สัปดาห์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่

วันไหว้ครู

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ 2018

กิจกรรมปิดภาคเรียน

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

กิจกรรมวันตรุษจีน

การตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

กีฬาสีมินเดอร์

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

แซนต้าแจกของขวัญนักเรียนมินเดอร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสีข้าว

กิจกรรมฟาดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

การประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมครู เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Minder October Camp 2560

ทัศนศึกษา ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันไหว้ครู

ซัมเมอร์แคมป์ 2017

งานประจำปีโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทำบุญขึ้นปีใหม่

มอบของขวัญ (ปันรัก)

การอบรมเรื่อง มินเดอร์สุข - เรียนรู้

กีฬาสีมินเดอร์ 2559

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรม Minder October Camp 2016

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การอบรมเรื่อง 12 Brain's Natural Rules to MHL

กิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา

วันไหว้ครู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารจิรสัจจา”

งานปิดภาคเรียน “On Safari”

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

วันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us