Follow Us:

ปรัชญา

ปรัชญาการจัดการศึกษาโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

          โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา ได้นำแนวทางปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่าการศึกษาเป็นเสมือนเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  เพื่อจะช่วยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้และสติปัญญาของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาด้านวิชาการจะต้องควบคู่กับการฝึกฝน ขัดเกลาทางความคิด ความประพฤติและคุณธรรม เพื่อนักเรียนได้เข้าใจหลักเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักรับผิดชอบ ตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม  นอกจากนั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไป เน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนี้โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา ยังได้นำแนวทางปรัชญาการจัดการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่เชื่อว่า การศึกษาคือชีวิต นักเรียนได้ความรู้โดยการลงมือกระทำ หรือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์กับนักเรียน มุ่งฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะการคิด และทักษะทางด้านสังคม กิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา นักเรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน มีการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในและนอกห้องเรียน นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้จักปกครองตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          ดังนั้น โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) จึงขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปรัชญาการศึกษาไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางปรัชญาพิพัฒนาการนิยม มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้คือ การพัฒนานักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภายใต้หลักการธรรมชาติของสมอง จะเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ ฝึกปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิด กล้าแสดงออก และมีค่านิยมในการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร และแสวงหาความรู้ สร้างความสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน  ปลูกฝังให้เกิด 5 รัก คือ รักการอ่าน รักการให้ รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง รักการออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ รักในความหลากหลาย และความแตกต่างของสังคม มีความเป็นไทย เคารพวัฒนธรรมประเทศอื่น จะทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us