Follow Us:

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

            โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เป็นคนดีมีความสุขในการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us