Follow Us:

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

           ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกาษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us