Follow Us:

ศิลปะ

  • สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่จบสาขาศิลปะโดยตรง
  • นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ที่เปิดกว้าง ผ่านกิจกรรมหลายๆ รูปแบบที่จัดให้เหมาะสมตามวัย
  • นอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กม้ดใหญ่และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาแล้วกิจกรรมศิลปะที่สอดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของสมองที่โรงเรียนให้เด็กได้ฝึกการปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและมีความสุข
    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us