Follow Us:

พบผู้อำนวยการ

     โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา ได้ก่อตั้งด้วยความรักด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สุขสบายและอบอุ่น เพื่อรองรับนักเรียนวัย 2 ถึง 12 ปีเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสูงสุดเพื่อนักเรียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดงดงามและความทันสมัยด้านอาคาร สถานที่ พื้นที่ปลอดโปร่ง พร้อมด้วยครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เรามีความมั่นใจว่านักเรียนโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาจะเจริญเติบโตอย่างมีความสุขทั้งในและนอกชั้นเรียน
     การจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(เตรียมอนุบาล– อนุบาล 3)มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นกระตุ้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกซ้ายขวาอย่างเต็มที่ เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมด้วยการบูรณาการสาระที่ควรเรียนรู้กระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม “ มินเดอร์สุขเรียนรู้ ” ฝึกทักษะต่างๆโดยครูไทยที่มีวุฒิทางด้านปฐมวัยโดยตรง เน้นทักษะภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
     แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ และมีพัฒนาการสมดุลรอบด้านตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบActive and Happy Learning เพิ่มทักษะกระบวนการคิดและการฝึกปฎิบัติจริงใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีประสบการณ์
     โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องเรียนทุกระดับทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทีวี กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนเครื่องฟอกอากาศ ห้องอนุบาลทุกห้องมีห้องสุขาภายในนอกจากนั้นโรงเรียนมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คหกรรม มีห้องสมุดระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาแยกกันอย่างชัดเจน มีห้องพยาบาล ห้องประชุมขนาดความจุ 50 คน และขนาดความจุ 500 คนมีสระว่ายน้ำสนามกีฬาสำหรับเด็กอนุบาลและสำหรับเด็กประถมศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
     โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา โดยบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้มีความสุข ปลอดภัยและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่าน 
                                                                                 

                                                                                                         ดร. นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์                                                                                                           อำนวยการโรงเรียน

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: info@minderpathana.ac.th
    Follow Us