Follow Us:

พบผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาได้ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยเพิ่มชั่วโมงการสอนวิชา English Integrated (Phonics)เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติได้มากขึ้น ในระดับประถมศึกษาได้เพิ่มความเข้มข้นและการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเพิ่มจุดเน้นในรายวิชาต่างๆเพื่อการสอบแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพิ่มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกๆด้าน

          ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง และ ครูในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน สังคมและประเทศชาติในอนาคตและขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองสำหรับการสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 

                 

 

        

        

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ดร.วราภรณ์ แผ่นทอง 

                                                                                                                                                        (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us