Follow Us:

พบผู้อำนวยการ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองที่เคารพ และนักเรียนที่รักทุกท่าน

          ดิฉัน นางนิพรรณ  ชุมทอง ได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา มีความยินดีและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ โรงเรียนของเราดูแลบุตรหลานของท่านให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมตามช่วงวัย การจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันนี้เราทุกคนย่อมทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมาก แต่โรงเรียนจะไม่หยุดความพยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้ดิฉันและโรงเรียนขอแสดงความห่วงใยไปยังผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ให้รอดพ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งตนเองและครอบครัว

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                        ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         นางนิพรรณ ชุมทอง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ผู้อำนวยการ

 

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us