Follow Us:

หลักสูตรมินเดอร์พัฒนาศึกษา

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน หลักสูตรมินเดอร์พัฒนาศึกษาคำนึงถึงหลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองของ Eric Jensen และทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences ของ Howard Gardner ด้วยแนวคิดหลักการธรรมชาติสมองของ Eric Jensen ถูกนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผนการสอนในขณะที่แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard Gardner จะมุ่งเน้นที่การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะเกิดกับตัวผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นส่งเสริมปัญญาหรือกระตุ้นสมองในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนา

เราใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนเรียนรู้โดยการลงมือกระทำเองเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกใช้ปัญญาในด้านที่ตนถนัด ที่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผู้เรียนเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกสถานที่ทุกเวลาและทุกโอกาสทั้งในและนอกห้องเรียน การเรียนรู้จึงไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

นอกจากนั้น นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมพลังสมองความฉลาดทางด้านปัญญาในการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และปัญญาในด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) โรงเรียนเน้นบทบาทในการที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลไม่ใช่สมองโตเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การรู้จักตนเอง การมีเป้าหมายและความฝัน เชาวน์ปัญญาที่ถนัด และการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ตลอดจนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคม มีเพื่อนและมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาของเรายังเน้นการสอนความเข้าใจและปัญญาทางด้านธรรมชาติเนื่องจากเราเห็นความสำคัญของธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้นทุกปี โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาจึงจำเป็นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านโดยใช้นวัตกรรมมินเดอร์สุข-เรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการพัฒนาสมองเป็นฐานแต่เพื่อนักเรียนโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาจะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดีภายใต้การดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สารเคมีในสมองที่เชื่อมโยงความสุขและการเรียนรู้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมากระตุ้นสมองซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน

หลักการจัดการเรียนรู้มินเดอร์สุข-เรียนรู้ (Minder Happy Learning) มีดังนี้

  • การจัดสภาพแวดล้อม (Environments) บรรยากาศน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ
  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ดนตรี เพลงบรรเลง การเคลื่อนไหว การยืดเส้นยืดสาย (Stretching) การเพิ่มพลัง (Energizer) การบริหารสมอง (Brain Gym) เป็นองค์ประกอบ
  • เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สมอง (Head) มือ (Hands) และจิตใจ (Heart)
  • สร้างกิจกรรมที่มีการปฏิบัติจริง ใช้สมองคิด (Hands-on , Mind-on) โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5และใช้ทักษะการคิด ซักถาม อภิปราย
  • เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ ความรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตประจำวัน
  • มีการปรับสภาวะร่างกาย อารมณ์ ปัญญา โดยใช้กิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติ (Ritual)
  • ส่งเสริมเรียนรู้จากการเล่นอย่างมีความหมาย การอ่าน (Reading) อ่านให้ฟัง เล่าให้ฟัง การสืบค้น (Inquiry) การทดลอง การปฏิบัติซ้ำๆ
  • เพิ่มทักษะการนำเสนอ การแสดงบนเวที โต้วาที แสดงละคร แสดงดนตรี ร้องเพลง แสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ งานบ้าน งานเกษตร เทคโนโลยี คำคล้องจองสุภาษิต ฯลฯ เล่านิทานที่แต่งเอง เล่าประสบการณ์ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
  • ประเมินพัฒนาการจากการสังเกต บันทึกข้อมูล แฟ้มผลงานนักเรียน
  • ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคนิคประสบการการเรียนรู้ "นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข" ให้ดีขึ้น
    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us