Follow Us:

ในห้องเรียน

  • ห้องเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้
  • ห้องเรียนของโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาทุกห้องได้รับการออกแบบให้โปร่ง โล่ง สะอาด มีแสงสว่างพอเหมาะ ปลอดภัย มีบรรยากาศอันอบอุ่น มีการตกแต่งห้องให้สดใส เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนรักการเรียน
  • ขนาดกว้างพอเหมาะกับจำนวนนักเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ กล่าวคือ ในชั้นเตรียมอนุบาล จะมีนักเรียน ห้องละไม่เกิน 20 คน ในระดับชั้นอนุบาล ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน และชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน
  • ในห้องเรียนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการเรียนการสอนครบครัน เช่น  เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์ห้องละ 2 เครื่อง ทีวี โต๊ะเรียนและเก้าอี้เหมาะสมตามวัยเด็ก ภายในห้องเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาลมีห้องน้ำในตัว ตู้ใส่ชุดเครื่องนอน มุมของเล่น  และมุมหนังสือเป็นต้น
  • โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลนอนพักในช่วงบ่ายของแต่ละวันเพราะโรงเรียนเชื่อว่าการได้นอนพักในช่วงกลางวันเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นและเติมพลังให้กับสมองภายหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในตอนเช้า โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ
    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us