Follow Us:

ประวัติ

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา (MINDER PATHANA SUKSA SCHOOL) ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) หรือชื่อย่อเรียกว่า มูลนิธิสัจจเทพ ชื่อโรงเรียนมีความหมายว่า การให้การศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีจิตใจสูง โดยตั้งตามชื่อของนางมินเดอร์ กอร์ สัจจเทพ รองประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ร่วมกับประธานมูลนิธิ เพื่อแสดงถึงความรักของครอบครัวสัจจเทพที่มีต่อนางมินเดอร์ กอร์ สัจจเทพ และเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เป็นแบบอย่างความคิด การดำเนินชีวิต และผู้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ด้านสาธารณกุศล การแพทย์ และโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด

มูลนิธิสัจจเทพได้ดำเนินการก่อตั้งและจัดสร้างโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาในบริเวณที่ดินของมูลนิธิ ซึ่งในเบื้องต้นใช้พื้นที่จำนวน 4 ไร่ 2 งาน จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่มีประมาณ 11 ไร่ จัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ เลขที่ 33/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 ตามใบอนุญาตเลขที่ 01/2556 เป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ในปีแรกเปิดสอน  ชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ชั้นละ 2 ห้องเรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) โดยในปีการศึกษา 2557 ให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และให้ขยายชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560   

จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดห้องเรียนในระดับเตรียมอนุบาล
และอนุบาลปีที่ 1 - 2 เพิ่มอีก 3 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งจะเริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558 นี้

                 

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us