Follow Us:

การเรียนการสอน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Minder Happy Learning โดยคำนึงถึงหลักการทำงานตามธรรมชาติของสมอง ฝึกให้เด็กปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เด็กได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบยั่งยืน ที่เด็กสามารถใช้ความรู้ในชีวิตจริงได้ สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ “อย่างมีความสุข” โดยการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีความพร้อมของพัฒนาการตามวัย และความสามารถของเด็ก การเรียนรู้ที่เด็กได้แสวงหาคำตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้เด็กมีวิธีการคิด เริ่มจากการถาม-ตอบ ความรู้อยู่รอบๆ ตัว นั่นคือสิ่งที่เด็กจะไปหา  ความรู้ไม่ใช่อยู่แค่เพียงที่ครู ในรั้วมินเดอร์แห่งนี้ ครูไม่ใช่

ผู้ป้อนความรู้ และเด็กไม่ใช่แค่ผู้ที่รอรับความรู้เท่านั้น ในระดับปฐมวัย “วิชาการ” ในความหมายของเรา คือ “การมีพัฒนาการตามวัย” ภายใต้หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา พัฒนาการตามวัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาต้องมีการพัฒนาที่ควบคู่กันไปไม่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง

จำนวนรับนักเรียนระดับชั้นละ 3 ห้อง แบ่งเป็น ชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-Kindergarten) จำนวน 20 คน / ห้อง ชั้นอนุบาล (Kindergarten) 1-3 จำนวน 25 คน / ห้อง แต่ละห้องเรียนดูแลโดยครูเอกปฐมวัย 1 คน ครูเจ้าของภาษา 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน (ระดับเตรียมอนุบาลมีครูพี่เลี้ยง 1 คน) และชั้นประถมศึกษา (Primary) จำนวน 30 คน / ห้อง สอนโดยครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา-พละศึกษา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) และภาษาอังกฤษสอนโดยเจ้าของภาษา นอกจากนั้นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ อาเซียนศึกษา และภาษาจีนสอนโดยครูจีน

นอกจากทักษะการเรียนรู้แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการอ่านถึงแม้ในระดับปฐมวัย ด้วยพัฒนาการตามวัย เด็กยังไม่สามารถอ่านเองได้ แต่เด็กจะมีทักษะ หรือเป็นคนที่รักการอ่าน ผ่านกิจกรรมอ่านให้ฟัง เล่าให้ฟัง รวมถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือนิทานเล่มโตสำหรับยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ เราเชื่อว่าถ้าเขารักการอ่านแล้วจะเป็นการปลูกฝังให้เขาเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้

 

 
    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us