Follow Us:

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ด้านการดูแลสุขภาพ

 • โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนมีห้องพยาบาลที่สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะเพื่อรองรับนักเรียนที่เจ็บป่วย โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับนักเรียนชาย และหญิง แยกกัน
 •  มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำตลอดเวลาทำการของโรงเรียน 
 • ห้องพยาบาล มียา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมใช้งานได้ทันที 
 • ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน พยาบาลจะตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และพยาบาลจะเป็นผู้เดียวที่โรงเรียนมอบหน้าที่ในการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้อนยาให้แก่นักเรียนในกรณีที่ผู้ปกครองนำยามาให้นักเรียนทานเพื่อการให้ยาอย่างต่อเนื่อง
 • ทางโรงเรียนมีการทำบันทึกสุขภาพนักเรียนทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และมีการตรวจสุขภาพประจําปีโดยกุมารแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง
 •  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การทำประกันอุบัติเหตุ

ด้านความปลอดภัย

 • โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาให้ความสำคัญอย่างสูงในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากทุกรายละเอียดในการออกแบบที่พิถีพิถันของโรงเรียน และโรงเรียนว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพคือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนประจำตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านโภชนาการ

 • โรงเรียนคำนึงถึงความจำเป็นในด้านโภชนาการทีสําคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ด้วยการใส่ใจในเรื่องนี้ ทางโรงเรียนจึงพิจารณาเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการด้านโภชนาการที่เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจในความปลอดภัยคือ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จํากัด เพื่อตอบสนองนโยบายด้านสุขอนามัยของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และเมนูอาหารที่คำนึงถึงรสชาติอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก เป็นสิ่งที่ถูกนำมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อสำหรับนักเรียนของเรา
 • นอกจากอาหารมื้อกลางวันซึ่งประกอบด้วยสลัดผัก ผลไม้ อาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารมังสะวิรัตแล้ว นักเรียนจะได้บริโภค นม โยเกิร์ต ผลไม้ และอาหารว่างในระหว่างช่วงหยุดพักในตอนเช้าและตอนบ่ายด้วย - โรงเรียนตระหนักว่าการเจริญเติบโตทางร่างกายที่เหมาะสมของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนจึงจัดเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่ผลกำไรที่จะได้รับ
 • โรงเรียนมีห้องอาหารที่มีระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมห้องครัวที่ได้รับการออกแบบในด้านสุขอนามัยแวดล้อมอย่างมืออาชีพ

ด้านสุขอนามัย

 • ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมและในพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงว่าจ้างบริษัทที่เป็นมืออาชีพที่ให้บริการทำความสะอาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คือ บริษัท กรีน แอนด์ คลีน ในขณะเดียวกัน โรงเรียนยังให้ความสำคัญในการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้น้อยที่สุด ซึ่งบริษัทแห่งนี้สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี โดยจำนวนพนักงานที่ให้บริการทำความสะอาดภายในโรงเรียนมีจำนวนมากเพียงพอต่อการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนได้ตลอดเวลา

บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน

 • เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญที่สุด โรงเรียนจึงเลือกใช้บริการรถรับ - ส่ง นักเรียนบริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการรถรับ ส่งนักเรียนมาเป็นเวลานานกว่า 45 ปี
 • การใช้เทคโนโลยีระบบติดตาม และพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถซึ่ง มีมารยาท ความสุภาพ ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด ผ่านการอบรม รวมทั้งได้รับวุฒิบัตรรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงทำให้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนได้
 • นอกเหนือจากพนักงานประจำรถที่บริษัทจัดให้ ทางโรงเรียนมีการจัดครูเวรไปรับ - ส่ง นักเรียนกับรถโรงเรียนด้วย
    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us